ఛాయాచిత్రాలు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆధ్యాత్మిక విప్లవానికి నాంది పలికిన విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం నిత్యం భక్త జనావళిలోనే ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన చిత్రాల సమాహారమే ఇది.

సంప్రదించండి

మీకు సంబంధించిన సమాచారం వేరెవరికీ చేరదు. గోప్యంగా ఉంటుంది.