ప్రవచనాలు

భారతీయ ధర్మప్రచారకులుగా బహుళ ప్రాచుర్యం పొందిన అతి కొద్దిమందిలో విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠాధిపతులకు ప్రత్యేక స్థానముంది. హైందవ జాతి పరిరక్షణ, ప్రచారం కోసం స్వామివార్లు చేసిన ప్రవచనాలివి.

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-9

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-29

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-75

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-83

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-95

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-93

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-117

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-114

బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పార్ట్-132

మీ సందేహాలు

సంప్రదించండి

మీకు సంబంధించిన సమాచారం వేరెవరికీ చేరదు. గోప్యంగా ఉంటుంది.