సుభాషితాలు

ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వెల్లివిరిసేలా ధార్మిక కార్యక్రమాలను చేపట్టడంలో విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం శైలి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించనవసరం లేదు. ఆయా కార్యక్రమాల వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.

సంప్రదించండి

మీకు సంబంధించిన సమాచారం వేరెవరికీ చేరదు. గోప్యంగా ఉంటుంది.