వార్తల సమూహం

ఆధ్యాత్మిక రంగంలో విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠంకు ప్రత్యేక ముద్ర ఉంది. సమాచార, సామాజిక మాధ్యమాలు పీఠాధిపతుల ప్రతి అడుగును ముద్రిస్తుంటాయి. ఆయా వార్తల సమూహమిది.

సంప్రదించండి

మీకు సంబంధించిన సమాచారం వేరెవరికీ చేరదు. గోప్యంగా ఉంటుంది.